Bierzmowanie

Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa trzy lata i rozpoczyna się zasadniczo w pierwszej klasie gimnazjum. W ramach przygotowania kandydaci są zobowiązani do uczestniczenia w katechezie szkolnej, w parafialnych spotkaniach formacyjnych oraz do zaangażowania w życie sakramentalne i wspólnotowe parafii.

Sakrament bierzmowania przyjmują zasadniczo uczniowie trzecich klas gimnazjum po ukończeniu przygotowania.

***

Zasady obowiązujące kandydatów

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, systematycznie praktykująca wiarę, żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

1. Obowiązkowa obecność na każdym spotkaniu w swojej grupie. Możliwe dwie nieobecności na spotkaniu w ciągu roku, usprawiedliwione przez rodziców.

2. Na spotkaniu należy mieć: przybory do pisania i Pismo Święte

3. Spotkania odbywają się raz w miesiącu – czas 50-60 min.

Formacja duchowa

1. Uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.

2. Regularna spowiedź, potwierdzona przez spowiednika.

3. Udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, majowe) – według zasad ustalonych na początku roku.

4. Wymagana dwukrotna opinia katechety – pierwsza na początku roku, druga pod koniec cyklu spotkań. W przypadku dwukrotnej negatywnej opinii katechety grozi skreślenie z listy kandydatów.

Wypełnienie wymagań kandydaci potwierdzają poprzez zbieranie wpisów w dzienniczku przygotowania. Proszę traktować go jako formę pomocy i mobilizacji, a nie jako narzędzie kontroli i represji.

W razie pytań proszę kontaktować się z ks. Bartłomiejem lub ks. Arturem.